image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Informace o škole > Povinně zveřejňované informace

 

 

POVINNĚ ZVEŘEJŇOVANÉ INFORMACE  

 

1.   NÁZEV

Integrovaná základní škola a mateřská škola, Sruby 80, 56544 Sruby

 

2.   DŮVOD A ZPŮSOB ZALOŽENÍ

Integrovaná základní škola a mateřská škola Sruby byla založena jako příspěvková organizace na základě zákona č. 564/1990 Sb., o státní správě a samosprávě ve školství a na základě usnesení zastupitelstva obce Sruby ze dne 7. 7. 1994.

Údaje o svém zřízení - Zřizovací listina ze dne 7. 7. 1994.

Údaje o zařazení školy do rejstříku škol – Rozhodnutí č. j. 966/2006-21 ze dne 1. 3. 2006.

Základním právním předpisem pro činnost základní a mateřské školy je zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen „školský zákon“), ve znění pozdějších předpisů. Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti jsou příslušné správní úřady dle dané agendy.

Integrovaná základní škola a mateřská škola Sruby je zřízena za účelem výchovy a vzdělávání dětí a žáků, je součástí výchovně vzdělávací soustavy.

Předmětem činnosti organizace je poskytování základního vzdělávání v rámci povinné školní docházky a výchovy a vzdělávání dětí předškolního věku v souladu s právními předpisy. Poskytuje stravování dětem, žákům a zaměstnancům organizace.

 diagram.jpg

 

4.    KONTAKTNÍ SPOJENÍ 

(zmiňovány jsou pouze ty body, které se týkají naší organizace)

 4.1 Kontaktní poštovní adresa:          Integrovaná základní škola a mateřská škola

                                                            Sruby 80, 565 44 Sruby

 4.2 Konzultační hodiny  - osobní návštěvy:

       Konzultační hodiny probíhají kdykoliv po předchozí telefonické či e-mailové domluvě.

 4.3 Telefonní čísla:     Mgr. Jana Šejnohová (ředitelka)

                                   Pevná linka IZŠMŠ 465486113

 4.4 Adresa internetových stránek: www.skolasruby.cz

 4.5 Datová schránka: wk9ds3s

 4.6 E-mail: skola.sruby@unet.cz

 

 5.   ČÍSLO ÚČTU PRO PLATBY (stravné, úplata MŠ/ŠD,…)

        1325318329/0800 (Česká spořitelna) 

6.   IČO

 00856801 

7.   DIČ

Integrovaná základní škola a mateřská škola není plátcem DPH.

 

8.   DOKUMENTY

8.1  Seznamy hlavních dokumentů – Koncepce rozvoje školy 2021-2024, Školní vzdělávací program, Organizační řád, Školní řád ZŠ,

        Školní řád MŠ, Vnitřní řád ŠD, Vnitřní řád ŠJ

8.2 Rozpočet schválený zřizovatelem - viz záložka Úřední deska školy www.skolasruby.cz

 

9.   ŽÁDOSTI O INFORMACE

Integrovaná základní škola a mateřská škola Sruby je podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím tzv. povinným subjektem. Jako taková má tedy povinnost poskytovat informace týkající se její působnosti.

Žadatelem o informaci může být každá fyzická i právnická osoba. Splňuje-li žádost o  informaci všechny náležitosti, je srozumitelná a vztahuje se k působnosti Integrované základní školy a mateřské školy Sruby, poskytne organizace žadateli odpověď do 15 dnů od přijetí podání nebo data upřesnění žádosti.

Žádost o informaci na základě zákona č. 106/1999 Sb. můžete organizaci doručit:

·         osobně nebo poštou (viz bod 4.1),

·         za písemnou žádost o informaci se považuje i žádost podaná elektronicky, bez nutnosti uznávaného elektronického podpisu, doručená na kontaktní e-mail (skola.sruby@unet.cz),

·         nebo do datové schránky organizace (viz bod 4.5).

Prosíme, uveďte své jméno, příjmení, datum narození, bydliště, elektronickou nebo poštovní adresu. Anonymní dotazy nejsou žádostí o informaci ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a lze je v souladu s § 14 odst. 2 tohoto zákona odložit.

 

10.   PŘÍJEM ŽÁDOSTÍ A PODNĚTŮ

Ústní žádosti a stížnosti lze podávat ředitelce školy po předchozí telefonické dohodě (viz bod 4.3). Písemné podněty je třeba adresovat na adresu organizace (viz bod 4.1). Elektronické podněty je třeba adresovat na kontaktní e-mail, nebo do datové schránky organizace (viz bod 4.5).

 

11.   PŘEDPISY

11.1 Nejdůležitější používané předpisy

·         Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících 

·         Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů

·         Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů

·         Vyhláška č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání

·         Vyhláška č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání

·         Vyhláška č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání

 

11.2 Vydané právní předpisy

 

12.      ÚHRADY ZA POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ

12.1 Sazebník úhrad za poskytování informací

                Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací

12.2 Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací

         Žádná usnesení vydaná dle § 16a odst. 7 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění

         pozdějších předpisů nebyla dosud přijata.

 

13.  LICENČNÍ SMLOUVY

13.1 Vzory licenčních smluv – Integrovaná základní škola a mateřská škola Sruby nemá žádnou licenční

         smlouvu.

13.2 Výhradní licence – Integrovaná základní škola a mateřská škola Sruby nemá uzavřenu žádnou smlouvu o

         poskytnutí výhradní licence.

 

14.    VÝROČNÍ ZPRÁVY

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2022 – ke stažení: 

     Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2022.pdf

Výroční zpráva o poskytování informací za rok 2023 – ke stažení: 

     Výroční zpráva v oblasti poskytování informací za rok 2023.pdf