image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Školní poradenství

Školní poradenství

 

Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště poskytuje bezplatné poradenské a konzultační služby žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům přímo ve škole.

Snaží se jim pomáhat při zvládání a řešení výchovných, vztahových a výukových potíží.

Podmínkou pro poskytování školní poradenské služby nezletilému žákovi je informovaný souhlas jeho zákonných zástupců.

 

Členové školního poradenského pracoviště:

Mgr. Lenka Krapková - výchovný poradce

Mgr. Jana Šejnohová – metodik prevence

Mgr. Lucie Kubíková – speciální pedagog

 

Oblasti činnosti:

ü péče o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami

ü podpora vzdělání žáků nadaných

ü péče o žáky ohrožené školním neúspěchem

ü problémy spojené se školní docházkou

ü prevence a řešení problémového chování a sociálně patologických jevů

 

Členové týmu Školního poradenského pracoviště spolu spolupracují a jejich činnosti se vzájemně prolínají. Rovněž úzce spolupracují s ostatními pedagogy školy

(třídní učitelé, učitelé, vychovatelka školní družiny, asistenti pedagoga), a poradenskými zařízeními (PPP, SPC).

 

Kontakty pro sjednání konzultací:

Konzultační hodiny je nutné vždy předem domluvit telefonicky nebo e-mailem.

 

Mgr. Lenka Krapková – 465 486 113, e-mail: skola.sruby@unet.cz

Mgr. Jana Šejnohová   – 465 486 113, e-mail: skola.sruby@unet.cz

Mgr. Lucie Kubíková  – 737 040 268, e-mail: lucie.kubikova-sppg@seznam.cz

 

Školní speciální pedagog

(Náplň práce školního speciálního pedagoga)

ü koordinuje poskytování poradenských služeb ve škole;

ü úzce spolupracuje se školskými poradenskými zařízeními;

ü spolupracuje s učiteli při vyhledávání žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb a zařazením do vhodného preventivního,

    zejména stimulačního nebo intervenčního programu;

ü poskytuje individuální konzultace učitelům a rodičům ohledně doporučení ŠPZ a podpůrných opatření;

ü spolupracuje s učiteli na vypracování a vyhodnocování plánů pedagogické podpory a individuálních vzdělávacích plánů a další dokumentace týkající se žáků se SVP;

ü realizuje krátkodobé a dlouhodobé individuální i skupinové reedukace a pedagogické intervence, koordinuje poskytování pedagogických intervencí;

ü koordinuje realizaci podpůrných opatření a poskytuje metodické vedení učitelům, asistentům pedagoga a dalším pedagogickým pracovníkům v oblasti SVP 

   a podpůrných opatření. 

 

S čím Vám může školní speciální pedagog pomoci?

RODIČE

ŽÁCI

UČITELÉ

ASISTENTI