image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zápis do 1. ročníku

 

Zápis do prvního ročníku základní školy 

1. Termín a místo zápisu

Zápis do 1. ročníku základní školy proběhne dne 12. 4. 2024 v 16.00h v budově Integrované základní školy a mateřské školy.

Rodiče, kteří přijdou s dětmi k zápisu, přinesou s sebou vyplněnou žádost o přijetí, zápisní list, rodný list dítěte a svůj průkaz totožnosti.

 

2. Povinná školní docházka

K zápisu přijdou děti narozené mezi 1. 9. 2017 – 31. 8. 2018 a děti, kterým byl ve školním roce 2023/2024 povolen odklad povinné školní docházky.

Dítě narozené v době od 1. 9. 2018 do 30. 6. 2019 může být přijato k plnění povinné školní docházky již ve školním roce 2024/2025, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí je doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

                                                                                                                                                          (§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

3. Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.

                                                                                                                                                           (§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

Chcete podat žádost o odklad?

Ø  Jestliže chcete požádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte formulář „Žádost o odklad“, který v době zápisu (12. 4. 2024) zanesete do základní školy. 

Ø  Žádost o odklad musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Ø  Ředitelka školy Vám následně vydá „rozhodnutí o odkladu“. Tímto bude docházka dítěte odložena o jeden školní rok.

Děti, které jdou do školy po odkladu školní docházky, musí podat přihlášku do základní školy znovu.

 

4. Průběh zápisu

Zápis k povinné školní docházce je složen z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte, rovněž z rozhovoru  a případně dalších činností s dítětem. Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.

                                                                                                                                                 (§ 3a odst. 1 vyhlášky o základním vzdělávání)

 Popis formální části zápisu:

Při podání žádosti o přijetí k povinné školní docházce uvede zákonný zástupce tyto náležitosti:

Ø  jméno a příjmení žadatele (dítěte)

Ø  datum narození

Ø  místo trvalého pobytu, popřípadě jinou adresu pro doručování

S ohledem na zákonné zastoupení dítěte jeho zákonným zástupcem či jinou osobou k tomu oprávněnou, je zároveň podstatné zjišťovat:

Ø  jméno a příjmení tohoto zástupce

Ø  místo trvalého pobytu tohoto zástupce, popřípadě jinou adresu pro doručování

Ø  telefonní číslo nebo e-mailovou adresu

Zastupuje-li dítě jiná osoba než jeho zákonný zástupce, je zároveň podstatné, aby doložila své oprávnění dítě zastupovat.

                                                                                                                                              (zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Zástupce účastníka řízení (zákonný zástupce dítěte) je povinen předložit na výzvu oprávněné  úřední osoby průkaz totožnosti.

                                                                                                                                                                      (§ 36 odst. 5 správního řádu)

Popis motivační části zápisu:

Připravené aktivity motivují dítě pro školní docházku, seznamují s prostředím školy a vytváří prostor pro orientační posouzení školní připravenosti dítěte.

V rámci neformálních aktivit (rozhovor, hra, připravené cílené aktivity zaměřené na zhodnocení určitých dovedností dítěte, prohlídka školy) s dítětem pak pedagog orientačně zjišťuje úroveň jeho dosažených znalostí a dovedností.

 

5. Rozhodnutí ředitele školy 

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Rozhodnutí o přijetí je oznámeno níže uvedeným způsobem: 

ü  Zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích do budovy základní školy.

ü  Na webových stránkách školy: www.skolasruby.cz

 

Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 30. 4. 2024.

V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly (kódy). Jednotlivá registrační čísla obdržíte při zápisu.

O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasíláno v písemné podobě.

Formuláře k zápisu i odkladu budou dostupné na webových stránkách školy, lze je získat i na ředitelství školy či u vedoucí předškolního vzdělávání v mateřské škole a také přímo u zápisu do první třídy.

Důležité kontakty:

Adresa:        Integrovaná základní škola a mateřská škola, Sruby 80, PSČ 565 44

Telefon:        Mgr. Jana Šejnohová, ředitelka školy  - 465 486 113

E-mail:         skola.sruby@unet.cz

Web:            www.skolasruby.cz

 

Ve Srubech 9. 2. 2024

Mgr. Jana Šejnohová, ředitelka školy

 

Zápisní list

Žádost o přijetí

Žádost o odklad