image

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. ročníku

Zápis do 1. ročníku1. Termín zápisu

Pro  školní rok 2021/2022 proběhne  zápis  dětí do 1. ročníku  základní  školy  v  době

od 6. 4. do 16. 4. 2021.

2. Způsob konání zápisu

V daný termín, od 6. 4. do 16. 4. 2021 proběhne pouze formální část zápisu, tedy bez přítomnosti dětí formou pouhého doručení žádosti zákonného zástupce dítěte.

3. Jak postupovat

Pokud budete žádat o přijetí k základnímu vzdělávání, vyplňte žádost o přijetí a zápisní list.

Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky, vyplňte žádost o odklad a dodejte potvrzení příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Příslušné formuláře si můžete stáhnout ze stránek školy nebo popřípadě po dohodě (telefonicky, mailem) můžete vyzvednout v prostorách školy.

4. Následující způsoby doručení dokumentace

a)                  pošlete do datové schránky školy – wk9ds3s

b)                 pošlete emailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce na adresu skola.sruby@unet.cz (nelze jen poslat prostý email)

c)                  poštou (rozhodující je datum podání na poštu) na adresu školy: Integrovaná základní škola a mateřská škola, Sruby 80, 565 44

d)                 osobním podáním – vhozením do poštovní schránky u hlavního vchodu do základní školy

5. Věk dítěte

Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015).

K zápisu se dostaví i děti, jimž byl v loňském roce povolen odklad školní docházky.

Dítě mladší, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.

Podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

(§ 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

6. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1. do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu. Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.

Zákonný zástupce má možnost požádat o odklad povinné školní docházky, není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé. Žádost se podává písemně v době zápisu a musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.

(§ 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon)

7. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon). Rozhodnutí o přijetí nebude automaticky zasíláno, ale bude oznámeno níže uvedeným způsobem:

ü  Zveřejněním seznamu přijatých dětí na vchodových dveřích do budovy základní školy a na nástěnce v mateřské škole

ü  Na webových stránkách školy: www.skolasruby.cz

 Seznam bude zveřejněn oběma způsoby nejméně po dobu 15 dnů.

Předpokládaný termín zveřejnění je stanoven na den 26. 4. 2021.

 V seznamu nemohou být uvedena jména, děti zde budou uvedeny pod registračními čísly (kódy). Jednotlivá registrační čísla obdržíte při zápisu.

 O přijetí vašeho dítěte bude v souladu s § 67 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu vyhotoveno písemné rozhodnutí, které bude součástí spisu vašeho dítěte ve škole. Přijatým dětem nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání.

 Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasíláno v písemné podobě.

 Ve Srubech 1. 3. 2021

Mgr. Jana Šejnohová, ředitelka školy